Belangrijke informatie

Het resultatenoverzicht waar deze informatie deel van uitmaakt dient niet te worden opgevat als aanbod of uitnodiging tot het openen van een account of tot het beleggen in een fonds waarvoor Transtrend als beheerder optreedt. Een belegging in Transtrends Equity Trend Program stelt de belegger bloot aan grote beleggingsrisico’s op aandelenmarkten wereldwijd die door Transtrend zijn geselecteerd vanwege het feit dat het programma koop- (“long”) en verkoop- (“short”) posities in aandelen en aandelenderivaten (zoals contracts for differences (“CFD’s”) en termijncontracten) kan aangaan en als gevolg van het toegepaste hefboomeffect, voornamelijk door het lenen van geld. We kunnen geen enkele garantie geven dat beleggers winst zullen behalen met hun belegging of dat ze niet een gedeelte van, het volledige bedrag van, of een hoger bedrag dan hun belegging zullen verliezen. Geen enkele garantie wordt gegeven dat een belegging dezelfde winsten of verliezen genereert of zal genereren als welke hier worden gepresenteerd.

Toelichting bij de samengestelde rendementscijfers van Transtrends Equity Trend Program

 • Deze toelichting vormt een integraal onderdeel van de vermelde rendementscijfers.
 • Voor zijn Equity Trend Program toont Transtrend de samengestelde pro forma netto rendementscijfers van het programma.
 • Om het resultaat van afzonderlijke accounts te aggregeren en te vergelijken wordt een pro forma rapportage- en rekenmodel gebruikt: een standaardmodel waarbij geen rekening wordt gehouden met specifieke voorwaarden die voor de afzonderlijke accounts gelden. Het samengesteld pro forma netto rendement weerspiegelt de pro forma netto performance voor de betreffende periode gedeeld door de geaggregeerde Account Size aan het begin van deze periode. De Account Size is de door de belegger en Transtrend overeengekomen omvang van de account, op basis waarvan gehandeld wordt.
 • Het pro forma netto rendement wordt dagelijks berekend en de verschillende cijfers worden vervolgens met elkaar gecombineerd om tot het maandelijkse rendementscijfer te komen. De intra-maand toevoegingen en/of onttrekkingen worden dus in de berekening meegenomen, zonder dat de maandelijkse rendementscijfers hierdoor een vertekend beeld geven.
 • Het pro forma netto rendementscijfer wordt berekend door het werkelijke bruto rendementscijfer (1) te corrigeren voor items (2) tot en met (6).
 1. Het werkelijke bruto rendementscijfer is samengesteld uit het actuele bruto gerealiseerde trading resultaat op alle uitgesloten transacties gedurende de dag, plus het gesettelde netto dividend en andere corporate action inkomsten/uitgaven en veranderingen daarin, plus de verandering in het ongerealiseerde trading resultaat op open posities aan het einde van de huidige dag in vergelijking tot het einde van de vorige dag. De resultaten bevatten de herinvestering van dividenden en andere inkomsten.
 2. Werkelijke transactie en positie gerelateerde uitgaven worden afgetrokken, zoals uitvoeringskosten, bewaarloon, leenkosten en te betalen positie of transactie gerelateerde belastingen.
 3. Pro forma maandelijkse operationele kosten van 1/12 van 0,25% over de Account Size aan het begin van de kalendermaand worden in mindering gebracht, op dagelijkse basis berekend.
 4. Pro forma rentekosten of –inkomsten worden afgetrokken of opgeteld voor valutabalansen in de trading accounts samen met de gelden die zichtbaar zijn voor Transtrend welke gerelateerd zijn aan die specifieke accounts en naar die specifieke accounts overgemaakt kunnen worden zonder de specifieke goedkeuring voor iedere afzonderlijke transfer van de belegger. Het bedrag aan dagelijkse pro forma rente wordt per valuta geschat door de dagelijkse gesettelde cash (met uitsplitsing van short sell inkomsten) en de CFD’s financieringsbehoefte en ongerealiseerde winsten/verliezen op CFD’s te vermenigvuldigen met een algemeen representatief rentetarief welke is gecorrigeerd met een algemeen representatieve op-/afslag en geconverteerd naar een dagelijks tarief. De resulterende rente wordt geconverteerd in de basis valuta en opgeteld en kan positief of negatief zijn.
 5. Een pro forma maandelijkse management fee van 1/12 van 0,75% over de Account Size aan het begin van de kalender maand wordt toegepast, op dagelijkse basis berekend. Dit percentage wordt toegepast vanaf 1 januari 2017. Van 1 februari 2016 tot en met 31 december 2016 werd een percentage van 1/12 van 1% toegepast; van 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2016 een percentage van 1/12 van 1,5% en voor 1 januari 2014 een percentage van 1/12 van 2%.
 6. Het werkelijke bruto rendementscijfer (a), aangepast voor items (b) tot en met (e) hierboven, wordt belast met een pro forma performance fee van 20%.
 • Een negatief maandelijks samengesteld rendement wordt minder negatief door een consistente terugboeking van de vorderbare pro forma performance fees, ongeacht of de terugboeking werkelijk uitgevoerd is. Een vergelijkbaar effect doet zich voor bij een positief maandelijks samengesteld rendement, waarbij een consistente boeking van pro forma performance fees wordt gemaakt, ongeacht of de boeking werkelijk uitgevoerd is. Het is aannemelijk dat het consistent (terug)boeken van de pro forma performance fees de volatiliteit van de samengestelde rendementscijfers zal verminderen, vergeleken met situaties waar de performance fees periodiek worden afgerekend. De periodieke afrekening van performance fees zorgt ervoor dat de in een periode opgebouwde performance fee reservering verdwijnt. Hierdoor zullen negatieve, of positieve, rendementen die zich voordoen na deze afrekening alleen gedempt worden door het teruggeven, of opbouwen, respectievelijk, van na de afrekendatum nieuw opgebouwde performance fees. Het consistent teruggeven van opgebouwde pro forma performance fees in periodes met negatieve rendementscijfers kan ook resulteren in een onderschatting van drawdowns vergeleken met situaties waar performance fees periodiek worden afgerekend.
 • Aangezien de percentages van management fees die Transtrend bij zijn beleggers die beleggen in Transtrends Equity Trend Program in rekening brengt zijn gedaald de afgelopen jaren, zijn de pro forma management fees ook aangepast om ze meer in lijn te brengen met de werkelijke fees. Het verlagen van de pro forma management fee heeft, alle overige omstandigheden gelijk blijvend, onder andere, de volgende effecten: a) drawdowns worden minder groot en b) de duur van een piek-tot-dal drawdown kan korter worden.
 • Omdat rendementscijfers op samengestelde basis worden weergegeven, kan het zo zijn dat de samengestelde rendementscijfers verschillen van de rendementscijfers die een individuele belegger heeft behaald middels een belegging in Transtrends Equity Trend Program vanwege, onder andere, verschillen in fees, Account Size, werkelijke operationele kosten en portfolio samenstelling.
 • Ondanks het feit dat Transtrend veel zorg heeft besteed aan het samenstellen van het resultatenoverzicht, kan Transtrend niet aansprakelijk worden gehouden voor hardware- of softwarematige fouten of fouten van medewerkers.
DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN FLUCTUEREN. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST.