Orderuitvoer

Transtrend neemt toereikende maatregelen om bij het uitvoeren van orders het best mogelijke resultaat voor zijn cliënten te behalen, rekening houdend met de prijs, de kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten, waar onder ook zijn verantwoordelijkheid voor ordelijk functionerende markten. Transtrend heeft zijn overwegingen ten aanzien van de selectie van derde partijen (executing brokers en execution venues) voor de uitvoer van orders opgenomen in zijn trading policy.

Transtrend evalueert voortdurend de van executing brokers en execution venues verkregen kwaliteit van orderuitvoer. Transtrend stelt jaarlijks een document samen dat een weergave bevat van de verrichte evaluatie. Dit verslag bevat de informatie bedoeld in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/576 of 8 June 2016 (supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the annual publication by investment firms of information on the identity of execution venues and on the quality of execution). Dit document is op verzoek voor klanten beschikbaar. Indien u deze informatie wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen aan info@transtrend.com.

Belangenverstrengeling

Bij Transtrend is het voorkomen en beheersen van belangenverstrengeling een belangrijk aspect om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten, de financiële markten en de integriteit en reputatie van Transtrend worden beschermd.

Om (mogelijke) belangenverstrengeling te identificeren, voorkomen, beheersen, monitoren en openbaar te maken, en om te voorkomen dat hierdoor een reële kans bestaat dat de belangen van klanten van Transtrend worden geschaad, heeft Transtrend een belangenverstrengelingsbeleid ingevoerd.

Transtrend geeft een beschrijving van eventuele geïdentificeerde belangenverstrengelingen die van belang zijn in het Disclosure Document van de NFA dat Transtrend naar zijn klanten stuurt en, indien van toepassing, in de aangeboden documenten van de beleggingsfondsen, waar Transtrend volgens de AIFMD de gespecialiseerde fondsbeheerder van is.

Klachten

Transtrend zet zich in om klanten de best mogelijke dienstverlening te bieden. Heeft u toch een klacht? Dan kunt u deze indienen bij Transtrend. Alleen schriftelijk ingediende klachten worden in behandeling genomen. Deze kunt u via e-mail (notices@transtrend.com) of via de post versturen:

Transtrend B.V.
Postbus 444
3000 AK Rotterdam
The Netherlands

U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat dat u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een reactie krijgt. Klachten worden in principe in behandeling genomen door de afdeling Investor Relations. Indien nodig, zal de afdeling de hulp inroepen van andere collega’s. Een exemplaar van het klachtenbeleid van Transtrend wordt op verzoek verstrekt.

Een uittreksel van de verslagen van Transtrends directie en van Transtrends Raad van Commissarissen over 2018 vindt u hier.