WEBSITE VOORWAARDEN - LAATSTELIJK GEWIJZIGD JANUARI 2023

Versie 1.4

Lees deze informatie goed door voordat u gebruikmaakt van deze website. Door het, direct of indirect, bezoeken en gebruik te maken van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden). Transtrend kan deze Voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, aanpassen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of deze Voorwaarden zijn gewijzigd. Indien u gebruik blijft maken van deze website accepteert u automatisch dergelijke wijzigingen.

Inleiding

Deze website wordt beheerd door Transtrend B.V. (Transtrend). Transtrend is een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te Weena 723, Unit C5.070, 3013 AM Rotterdam, Nederland.

1. Juridische en wettelijke beperkingen

Deze website en zijn content zijn niet bestemd voor een persoon (of entiteit) die een burger of inwoner is van (of gevestigd of opgericht is in) een jurisdictie waar de toegang tot of het gebruik van deze website of de publicatie of beschikbaarheid van de content in strijd zou zijn met van toepassing zijnde wet- of regelgeving, of Transtrend zou onderwerpen aan een verplichting tot registratie of verkrijging van een vergunning binnen een dergelijke jurisdictie. Personen die deze website willen bezoeken en gebruiken dienen zich te informeren over de juridische en wettelijke beperkingen die mogelijk van invloed zijn op hun bevoegdheid om deze website te bezoeken en te gebruiken, en dienen dergelijke beperkingen in acht te nemen. In geval van twijfel dient u deskundig advies in te winnen.

2. Geen aanbod

De content op deze website dient uitsluitend ter informatie. De informatie en meningen op deze website vormen geen verzoek, aanbod of aanbeveling tot de aankoop of verkoop van beleggingen of om enige andere transactie aan te gaan, en zijn niet bedoeld als financieel, beleggings-, fiscaal, juridisch of wettelijk advies of dienst.

3. Externe websites

Het klikken op links naar websites van externe partijen is op eigen risico van de persoon die op een dergelijke link klikt. Hoewel Transtrend ernaar streeft u door te verwijzen naar nuttige externe websites, impliceren de links of referenties naar dergelijke websites geenszins de goedkeuring van, of de acceptatie van enige verantwoordelijkheid voor, de content op, of de producten, diensten en andere items die worden aangeboden op, dergelijke websites. Transtrend wijst alle aansprakelijkheid af voor uw gebruik van of vertrouwen in dergelijke websites, hun content en de producten, diensten en andere items die op dergelijke websites worden aangeboden dan wel waarnaar op dergelijke websites wordt verwezen.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens op externe websites wordt niet geregeld door het privacybeleid van Transtrend en Transtrend is niet verantwoordelijk voor het gehanteerde privacybeleid op dergelijke externe websites, en ook niet voor de invoering van een dergelijk beleid door externe partijen. Transtrend raadt u sterk aan de gebruiksvoorwaarden van dergelijke externe websites goed door te lezen en om dergelijke externe websites alleen te bezoeken en te gebruiken wanneer u een gedegen inzicht hebt in uw rechten en plichten die daarbij komen kijken.

4. Geen garantie; beperking van aansprakelijkheid; schadeloosstelling

Deze website, zijn content en de verbinding worden verstrekt ‘as is’, zonder enige garantie van welke aard dan ook. Hoewel Transtrend ernaar streeft accurate, complete en actuele informatie te verstrekken, ontleend aan betrouwbaar geachte informatiebronnen, wijst Transtrend nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor garanties en verklaringen, zowel expliciet als impliciet, met betrekking tot deze website en de content, waaronder elke impliciete garantie ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doeleinde, het niet maken van inbreuk, het foutloos en virusvrij zijn en de beschikbaarheid. Transtrend aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van e-mailberichten over een (e-mailverzend)dienst van Transtrend, die niet ontvangen of verzonden kunnen worden, beschadigd zijn, onjuist zijn ontvangen of verzonden, of niet op tijd zijn ontvangen of verzonden. Personen die deze website bezoeken zijn zelf verantwoordelijk voor hun keuze en het gebruik van de informatie.

Transtrend is niet aansprakelijk (op basis van contract, onrechtmatige daad, wettelijke aansprakelijkheid of anderszins) voor claims, verplichtingen, directe of indirecte verliezen, gevolgschade, schadevergoedingen, boetes, morele schade, onvoorziene of bijzondere verliezen of schade of kosten van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, zakelijke verliezen, handelsonderbreking, verlies van zakelijke mogelijkheden of verlies van data als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdend met (a) uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website, (b) de content van deze website, of (c) de content van externe websites waarnaar deze website linkt of die linken naar deze website. Het bovenstaande geldt zelfs indien Transtrend is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke claims, verplichtingen, verliezen, kosten of schade of die had kunnen voorzien.

Transtrend is niet aansprakelijk voor personen of zaken die buiten haar eigen invloedssfeer vallen (zoals telefoon- en andere communicatienetwerken, het internet of uw internetprovider).

Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid van Transtrend is van toepassing indien en voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht.

U dient Transtrend schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verplichtingen, verliezen, kosten of schade van welke aard dan ook (waaronder eventuele juridische vergoedingen en kosten) die Transtrend lijdt als gevolg van een schending van deze Voorwaarden door u. Transtrend kan de exclusieve verdediging en controle van een zaak op zich nemen, die anders is onderworpen aan schadeloosstelling door u en waarvoor u zich wil verhalen op Transtrend. Zodra zich een zaak voordoet zoals beschreven in de direct voorgaande zin, zult u Transtrend informeren en u dient in geen enkel geval een dergelijke zaak te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Transtrend.

5. Intellectuele en andere eigendomsrechten

Intellectuele en andere eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot, copyrights, handelsmerken en patenten (geregistreerd en ongeregistreerd), en licenties voor deze website, de informatie op deze website, de functies en functionaliteiten, de naam Transtrend en het logo van Transtrend behoren toe aan en zijn verkregen door Transtrend. Niets in deze Voorwaarden of op deze website geeft u enige licentie of enig recht om de bovengenoemde intellectuele en andere eigendomsrechten te gebruiken. Het gebruik van de informatie op deze website voor welk doel dan ook is derhalve niet toegestaan, met uitzondering van de in artikel 6 genoemde doeleinden.

6. Toegestane handelingen en beperkingen daarop

Met uitzondering van de informatie in Adobe Acrobat (pdf) vorm die op deze website is geplaatst zodat u die kunt downloaden en de informatie die u kunt delen via ingebouwde instrumenten op deze website, is het u niet toegestaan deze website en zijn content te reproduceren, op te slaan, te verzenden, aan te passen, te linken of op welke andere manier dan ook te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Transtrend dan wel in strijd met toepasselijke wet- en/of regelgeving. In het bijzonder mag noch u, noch een andere partij die namens u of op uw aanwijzing handelt:

  • de informatie op deze website verspreiden naar andere personen;
  • een database creëren, elektronisch of gestructureerd handmatig, door systematisch alle of een deel van de informatie op deze website te downloaden en op te slaan; of
  • het copyright of handelsmerk verwijderen van kopieën van informatie op deze website.

U mag geen gebruik maken van datamining, robots of vergelijkbare programma’s of methodes voor gegevensverzameling en -extractie, hetzij geautomatiseerd, hetzij handmatig, om toegang te verkrijgen tot deze website of de content of om deze te verwerven, te kopiëren of te monitoren.

Bij uw bezoek aan en tijdens uw gebruik van deze website mag u niet met opzet Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, virussen of ander materiaal introduceren dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken. U mag geen pogingen ondernemen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot deze website, de server waarop deze is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met deze website. U mag deze website niet aanvallen met denial-of-serviceaanvallen of distributed denial-of-serviceaanvallen.

Transtrend is gerechtigd, voor zover de wet dit toelaat, actie te ondernemen tegen u in verband met schending van uw verplichtingen uit hoofde van uw bezoek en gebruik van deze website en in het bijzonder bij inbreuk door u op de intellectuele en andere eigendomsrechten van Transtrend.

Transtrend zal, indien van toepassing, verboden handelingen rapporteren bij de handhavingsbevoegde autoriteiten en samenwerken met deze autoriteiten door uw identiteit en overige persoonsgegevens aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending komt uw recht om deze website te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

7. Beëindiging van de relatie en toegang

Transtrend heeft het recht, naar eigen inzicht, op ieder moment en om welke reden dan ook, de relatie met u voortvloeiend uit uw acceptatie van deze Voorwaarden en uw toegang tot deze website (inclusief enige registratiesecties daarop) te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten uit hoofde van een dergelijke beëindiging, bijvoorbeeld indien Transtrend het vermoeden heeft dat u deze Voorwaarden niet naleeft. Een dergelijke beëindiging kan plaatsvinden zonder waarschuwing en kan leiden tot de vernietiging van alle informatie met betrekking tot geregistreerde accounts op uw naam op deze website. Alle bepalingen van deze Voorwaarden inzake intellectuele en andere eigendomsrechten, garantiedisclaimers, beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling zullen blijven voortbestaan na de beëindiging van de relatie tussen Transtrend en u welke voortvloeit uit uw acceptatie van deze Voorwaarden.

8. Privacy

U wordt verwezen naar Transtrends Privacy- en Cookiebeleid.

9. Geldend recht

Op deze Voorwaarden, uw toegang tot en gebruik van deze website en zijn content en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het bovengenoemde is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan het bevoegde gerecht in Nederland.

10. Geen verklaring van afstand

Het nalaten van Transtrend om naleving van een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen of om actie te ondernemen tegen een schending door u, houdt geen verklaring van afstand in van Transtrends rechten of rechtsmiddelen.

11. Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen Transtrend en u met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van deze website en zijn content en gaan boven en vervangen alle eerdere communicatie, overeenkomsten en afspraken, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, tussen Transtrend en u met betrekking tot het hier beschreven onderwerp.