Duurzaamheid

Verantwoord beleggen

Bijdragen aan goed functionerende, goed georganiseerde en betrouwbare markten.

Verantwoord beleggen

Transtrend wil bijdragen aan goed functionerende, goed georganiseerde en betrouwbare markten. We voelen dit als een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, gegeven het belang van goed functionerende markten voor onze maatschappij. En wij geloven dat dit — als integraal onderdeel van onze strategie — ook leidt tot aantrekkelijke en duurzame rendementen voor onze klanten.

Bij Transtrend betekent verantwoord beleggen actief beleggen, bewust van onze rol in de markt, van de impact die ons handelen kan hebben op markten, en van de fundamentele rol van markten in onze maatschappij.

Markten hebben twee belangrijke functies: ze bieden een plek voor prijsvorming en bieden de mogelijkheid om risico’s over te dragen.

Overdracht van risico’s

Voor beleggers actief op financiële en grondstoffenmarkten is risicopremie de enige duurzame bron van rendement. Wij — en onze klanten — moeten daartoe bereid zijn om risico te dragen. Specifiek: prijsrisico, dat voortvloeit uit mogelijke prijsbewegingen veroorzaakt door de golven van vraag en aanbod. En het aangaan van risico betekent dat we bereid zijn geld te verliezen. Dit is een belangrijke maatschappelijke rol van beleggers. Beleggers ontvangen hun risicopremie niet voor niets. Zij ontvangen risicopremie omdat ze bereid zijn geld te verliezen in scenario’s waarin andere marktparticipanten dat niet willen of kunnen.

Deze bereidheid tot verlies hangt nauw samen met een andere rol van actieve beleggers: het verschaffen van liquiditeit. Beleggers die bereid zijn om geld te verliezen, verkopen niet als de markt omlaag dendert, maar zijn bereid en in staat om te kopen als de markt beneden een redelijke prijs daalt. Een deel van de risicopremie die wij trachten te oogsten is daarmee effectief een liquiditeitspremie. Marktparticipanten die bereid zijn om af en toe geld te verliezen, die niet verkopen in een verkoopgolf maar die dan juist bereid zijn te kopen, zijn van essentieel belang voor de stabiliteit van de economie. Zij zijn een rustgevende factor bij tegenspoed.

Deze bereidheid om geld te verliezen en liquiditeit te verschaffen komt niet voort uit charitatieve overwegingen, maar uit de verwachting deze verliezen in andere marktposities en/of op andere momenten terug te verdienen. En meer dan dat.

Prijsvorming

Zonder participanten is er geen markt. En geen enkele marktparticipant — zeker geen professionele belegger — heeft het ‘recht’ om te kopen of verkopen tegen een redelijke prijs. Het is juist onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de totstandkoming van redelijke prijzen. Elke prijsbeweging is de collectieve marktimpact van alle spelers actief op die markt. En deze markt is zelf slechts een deel van een bredere achterliggende markt — ook producenten en consumenten behoren daartoe. En die baseren hun activiteiten deels op de tot stand gekomen prijzen. Dit is in het bijzonder het geval bij termijnhandel, waar de prijsvormingsfunctie nog belangrijker is dan bij spotmarkten.

responsible-investing-page-2.png

Goed functionerende markten vereisen een vloeiend samenspel tussen prijzen, vraag en aanbod. Bij dreigende tekorten bijvoorbeeld, moeten prijzen tijdig en voldoende stijgen om producenten aan te moedigen hun productie te vergroten en/of om consumenten aan te moedigen op zoek te gaan naar alternatieven. Zonder dit samenspel zouden markten wild heen en weer slingeren tussen vraagoverschot en aanbodoverschot. Voor grondstoffenmarkten spreekt dit mechanisme voor zich. Maar indirect geldt hetzelfde principe voor financiële markten. Zo zal de waarde van een bedrijf moeten stijgen als de goederen of diensten die het aanbiedt in trek zijn. En zo niet, dan niet.

Een markt is geen trein waar je op en af kunt stappen zonder impact op het spoorboekje.

Markten stijgen niet om beleggers te plezieren. Prijzen moeten stijgen wanneer anders het aanbod geen gelijke tred weet te houden met de vraag. Het kopen door geïnformeerde beleggers speelt daarbij een belangrijke rol. Maar net zo agressief kopen door andere marktparticipanten heeft exact dezelfde marktimpact. Dit versterkt het noodzakelijke prijsvormingsproces enkel wanneer deze aankopen aansluiten bij de ontwikkelingen op de achterliggende markt.

Een stabiele markt berust op evenwicht van vraag en aanbod. Op langere termijn weet de economie dat evenwicht doorgaans wel te vinden. Maar op kortere termijn kunnen markten flink uit evenwicht geraken. Kopers en verkopers komen niet altijd gelijktijdig naar de markt. Soms zijn hier rationele gronden voor. Vaak ook is er sprake van irrationele psychologische of technische factoren. Met hun order flow kunnen beleggers deze situatie onbewust verergeren. Maar bewust actieve beleggers kunnen deze ongelijktijdige transactiebereidheid juist compenseren. Transtrend tracht bij te dragen aan een gezonde balans tussen vraag en aanbod.

Kaasmarkt_banner

Termijnmarkten

Termijnmarkten — en in het bijzonder de termijnmarkten voor agrarische producten — zijn al meer dan een eeuw een groot succes. Dit komt onder meer door de rol die ze spelen in het prijsvormingsproces. Een rol die niet altijd intuïtief is.

Lees meer
Combine_banner.jpg
Verantwoord beleggen

Case study: de tarwemarkt

Een beschrijving van de termijnmarkt voor tarwe en de rol van beleggers daarin.

Lees meer
 

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Geen afweging van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Bij het nemen van beleggingsbeslissingen neemt Transtrend mogelijke ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd in de 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' niet in overweging. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze volledige SFDR disclosure.

 

Principles for Responsible Investment

Transtrend heeft zich gecommitteerd aan de Principles for Responsible Investment (PRI), een raamwerk ontworpen om bij te dragen aan een duurzamer financieel stelsel.

Alternative Investment Management Association

Transtrend is lid van de Alternative Investment Management Association (AIMA), de wereldwijde vertegenwoordiger van de alternatieve beleggingsindustrie. AIMA richt zich op het vormgeven van het debat over de hervorming van de mondiale financiële markten, het vergroten van het bredere begrip van de alternatieve beleggingsindustrie, en het ondersteunen van de industrie door het bieden van educatie en het ontwikkelen van richtlijnen voor best practices.

 

Downloads

  • Responsible Investing Policy

    Transtrend's position in society and our environment
  • Sustainability Report

    November 2023

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie hebben over onze beleggingsdiensten, neem dan gerust contact op met ons Investor Relations team.
Brigitte van Eijck-Dossin
Brigitte
van Eijck-Dossin
Marc van Loo
Marc
van Loo
U kunt ons bereiken via: