Belangrijke informatie

We raden onze potentiële klanten dringend aan om de meest recente versie van Transtrends commodity trading advisor disclosure document (“Disclosure Document”) of de relevante fondsdocumentatie te lezen. Het resultatenoverzicht waar deze informatie deel van uitmaakt heeft een uitsluitend informatief doel en vormt geen aanbeveling om een account te openen die geadviseerd wordt door Transtrend of te beleggen in een fonds waarvoor Transtrend als commodity trading advisor of beheerder optreedt. Het handelen in derivatencontracten, zoals beursgenoteerde termijncontracten, onderhandse termijncontracten en swaps in het kader van één van Transtrends handelsprogramma’s brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. We kunnen geen enkele garantie geven dat klanten winst zullen behalen met hun belegging of dat ze niet een gedeelte van, het volledige bedrag van, of een hoger bedrag dan hun belegging zullen verliezen. Het handelen in derivatencontracten is speculatief en kan een aanzienlijk hefboomeffect hebben. De prijzen of waarderingen van derivatencontracten kunnen enorm fluctueren. Het handelen in derivatencontracten kan illiquide zijn en door verschillende omstandigheden kan het onmogelijk zijn om een koop- of verkooporder uit te voeren. Een belegging kan aanzienlijke advies- en provisiekosten en belastingen met zich meebrengen. Raadpleeg het Disclosure Document voor een meer gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste risicofactoren die met het handelen in derivatencontracten gepaard gaan.

Toelichting bij de samengestelde rendementscijfers van Transtrends Diversified Trend Program

 • Deze toelichting vormt een integraal onderdeel van de vermelde rendementscijfers.
 • Transtrends Diversified Trend Program kent twee risicoprofielen, beschikbaar in verschillende valuta. In het resultatenoverzicht toont Transtrend de samengestelde rendementscijfers van een of meerdere subsets.
 • Het samengesteld rendement weerspiegelt de pro forma netto performance voor de betreffende periode gedeeld door de beginwaarde van de geaggregeerde Nominal Account Size aan het begin van deze periode. De Nominal Account Size is de door de klant en Transtrend overeengekomen omvang van de account, waarmee gehandeld wordt. Accounts waarvan de Nominal Account Size hoger is dan het bedrag dat werkelijk ingelegd is (‘Actual Funds’), worden Partially-Funded Accounts genoemd. Het verschil tussen de Nominal Account Size en de Actual Funds wordt Notional Funds genoemd. Drawdown wordt uitgedrukt als percentage van de geaggregeerde Nominal Account Size en is gebaseerd op maandelijkse rendementscijfers. Piek-tot-dal drawdowns gebaseerd op dagelijkse rendementscijfers zijn over het algemeen groter dan piek-tot-dal drawdowns die gebaseerd zijn op maandelijkse rendementscijfers.
 • Tot juli 2003 is er voor sommige maanden een aangepaste geaggregeerde Nominal Account Size berekend om rekening te houden met instructies om de Nominal Account Size van een afzonderlijke account intra-maand te verhogen of te verlagen. In sommige gevallen is het samengestelde rendementscijfer echter berekend door accounts met aanzienlijke geïnstrueerde verhoogde of verlaagde Nominal Account Sizes buiten beschouwing te laten, omdat het samengesteld rendement hierdoor een aanzienlijk vertekend beeld zou geven. Sinds juli 2003 wordt het samengesteld rendement dagelijks berekend en worden de verschillende cijfers vervolgens met elkaar gecombineerd om tot het maandelijkse rendementscijfer te komen. De geïnstrueerde verhogingen of verlagingen van de Nominal Account Size van een afzonderlijke account intra-maand, worden dus in de berekening meegenomen op het moment dat deze verhoging of verlaging plaatsvindt, zonder dat de maandelijkse samengestelde rendementscijfers hierdoor een vertekend beeld geven.
 • Om het resultaat van afzonderlijke accounts te aggregeren en te vergelijken wordt een pro forma rapportage- en rekenmodel gebruikt: een standaardmodel waarbij geen rekening wordt gehouden met specifieke voorwaarden die voor de afzonderlijke accounts gelden.
 • Bij de berekening van het samengesteld rendement wordt rekening gehouden met werkelijke handels- winsten en verliezen, werkelijke transactiekosten, pro forma kosten voor beheer (per 1 januari 2021, een maandelijks bedrag voor het accountbeheer, de zogenaamde management fee, van 1/12 van 1% van de geaggregeerde Nominal Account Size aan het begin van de maand, pro rata gecorrigeerd voor geïnstrueerde verhogingen of verlagingen, en performance fees van 16%; van 1 januari 2017 tot 31 december 2020 waren deze percentages 1% en 20%, van 1 januari 2014 tot 31 december 2016 2% en 20% en voor 1 januari 2014 3% en 25%), pro forma operationele kosten (per 1 januari 2017, 1/12 van 0,25% (voor de Enhanced Risk (USD) UCITS subset: 1/12 van 0,5%), van de geaggregeerde Nominal Account Size aan het begin van de maand, pro rata gecorrigeerd voor geïnstrueerde verhogingen of verlagingen; vóór 1 januari 2017 werden operationele kosten geacht te zijn inbegrepen in de management fees en niet apart in rekening gebracht) en pro forma rente-inkomsten of uitgaven. Met betrekking tot de pro forma kosten voor beheer, zijn de management fees en de operationele kosten een drempel (‘hurdle rate’) voor de performance fees, er worden geen performance fees op pro forma rente-inkomsten in rekening gebracht en, indien van toepassing, vindt er een (terug)boeking van de vorderbare pro forma performance fees plaats. Aangezien Transtrend niet in alle gevallen op de hoogte is van wat Transtrends klanten en hun brokers zijn overeengekomen, wordt het bedrag van de verdiende rente-inkomsten van dergelijke accounts geschat op een percentage van de geldende rentevoet van de onderliggende valutasubset van het Diversified Trend Program. Vóór 1 mei 2004 werden de pro forma rente-inkomsten berekend op basis van 90% van de betreffende 3-maandelijkse rentevoet op de geaggregeerde Nominal Account Size. Van 1 mei 2004 tot 31 augustus 2008 werd het samengesteld rendement uit de pro forma rente-inkomsten berekend als 90% van de betreffende 3-maandelijkse rentevoet op de Actual Funds. Per 1 september 2008 worden de pro forma rente-inkomsten op Actual Funds berekend op basis van 90% van de betreffende overnight rentevoet met een vloer van 0%. Per 1 januari 2017, in het geval van een negatieve overnight rentevoet, worden de pro forma rente-uitgaven op Actual Funds berekend op basis van 100% van de betreffende overnight rentevoet.
 • Per 1 januari 2021 worden de pro forma performance fees jaarlijks aan het eind van het kalenderjaar afgerekend, indien van toepassing, waarbij de afrekening van pro forma performance fees aan het eind van 2020 als initiële ‘high watermark’ dient. De periodieke afrekening van pro forma performance fees zorgt ervoor dat de in een periode opgebouwde performance fee reservering verdwijnt. Hierdoor zullen negatieve, of positieve, rendementen die zich voordoen na de laatste afrekening van pro forma performance fees, alleen gedempt worden door het teruggeven respectievelijk opbouwen van na de afrekendatum nieuw opgebouwde pro forma performance fees. Voor 1 januari 2021, werd een negatief maandelijks samengesteld rendement minder negatief door een consistente terugboeking van de vorderbare pro forma performance fees, en voor 1 mei 2004 door pro forma rente-inkomsten op de geaggregeerde Nominal Account Size in plaats van op de Actual Funds, ongeacht of de terugboeking werkelijk uitgevoerd was of dat de rente werkelijk ontvangen was. Een vergelijkbaar effect deed zich voor bij een positief maandelijks samengesteld rendement, waarbij een consistente boeking van pro forma performance fees werd gemaakt, ongeacht of de boeking werkelijk uitgevoerd was. Het is aannemelijk dat het consistent (terug)boeken van de pro forma performance fees de volatiliteit van de samengestelde rendementscijfers zal verminderen, vergeleken met situaties waar de performance fees periodiek worden afgerekend. Het consistent teruggeven van opgebouwde pro forma performance fees in periodes met negatieve rendementscijfers kan ook resulteren in een onderschatting van drawdowns vergeleken met situaties waar performance fees periodiek worden afgerekend.
 • Aangezien de percentages van management fees en performance fees die Transtrend bij zijn klanten in rekening brengt aanzienlijk zijn gedaald, zijn de pro forma kosten voor beheer in de loop der jaren aangepast om deze meer in lijn te brengen met de doorgaans werkelijk in rekening gebrachte fees. Het verlagen van de pro forma management fee heeft, alle overige omstandigheden gelijk blijvend, de volgende effecten: a) drawdowns worden minder groot en b) de duur van een piek-tot-dal drawdown kan korter worden. Het verlagen van de pro forma performance fees heeft, alle overige omstandigheden gelijk blijvend, de volgende effecten: a) drawdowns worden groter en b) de volatiliteit neemt toe.
 • Het rendement van een afzonderlijke account kan afwijken van het samengestelde rendementscijfer van de subset waartoe de account behoort, bijvoorbeeld door verschillen in de Nominal Account Size, de samenstelling van de portefeuille, de in rekening gebrachte kosten voor beheer, valutaschommelingen, de daadwerkelijke operationele kosten of doordat het bedrag van de Actual Funds anders is ten opzichte van de Nominal Account Size.
 • Tussen april 2021 en oktober 2021 werd in de berekening van de samengestelde rendementscijfers van de Enhanced Risk (EUR) subset in bepaalde maanden het rendement van een kleine account behorende bij deze subset niet meegenomen, omdat in de betreffende maanden niet voldaan werd aan de test die bepaalt of een account op samengestelde basis getoond mag worden, zoals omschreven in NFA interpretive notice 9054. Vanaf April 2023 wordt in de berekening van de samengestelde rendementscijfers van de Standard Risk (EUR) subset in bepaalde maanden het rendement van een account die kwalificeert als “Proprietary Account” in deze maanden niet meegenomen (CFTC regulation 4.35 (a)(8)(i)). Meer informatie, inclusief een volledig overzicht van de betreffende maanden/rendementen, is op verzoek beschikbaar.
 • De meest recente versie van het Disclosure Document van Transtrend wordt op aanvraag ter beschikking gesteld. Het Disclosure Document bevat tabellen met samengestelde rendementscijfers voor alle subsets. Ook wordt hierin een extra toelichting gegeven en worden de belangrijkste risicofactoren opgesomd.
 • Ondanks het feit dat Transtrend veel zorg heeft besteed aan het samenstellen van het resultatenoverzicht, kan Transtrend niet aansprakelijk worden gehouden voor hardware- of softwarematige fouten of fouten van medewerkers.

DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN FLUCTUEREN. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST.